ویزاهای دریافت اقامت از طریق مهارت

ویزای مهارتی مستقل ۱۸۹ (اقامت دائم)

اقامت دائم استرالیا از طریق ویزای ۱۸۹ به افرادی تعلق می گیرد که مایلند از طریق نیروی کار و به همراه خانواده به استرالیا مهاجرت کرده و با اخذ اقامت دائم استرالیا از بدو ورود، در این کشور زندگی، کار و تحصیل کنند. برای دریافت این ویزا به هیچگونه اسپانسری در داخل یا خارج از استرالیا نیاز ندارید

ویزای مهارتی با اسپانسر ایالتی ۱۹۰ (اقامت دائم)

اقامت دائم استرالیا از طریق ویزای ۱۹۰ به افرادی تعلق می گیرد که مایلند از طریق نیروی کار و به همراه خانواده به استرالیا مهاجرت کرده و با اخذ اقامت دائم استرالیا از بدو ورود، در این کشور زندگی، کار و تحصیل کنند. برای دریافت این ویزا نیاز بهجذب اسپانسر ایالتی میباشد

ویزای مهارتی مناطق کم جمیعت ۴۸۹ (اقامت موقت)

اقامت استرالیا از طریق ویزای ۴۸۹، برای متقاضیانی است که نتوانستند از طریق ویزای ساب کلاس ۱۸۹ استرالیا یا ویزای ساب کلاس ۱۹۰ استرالیا امتیاز لازم را به دست آورند. برای دریافت این ویزا نیاز به اسپانسرایالتی یا فامیلی در مناطق مشخصی از استرالیا میباشد

Copyright @ OZRainbow Educational Consultancy Group 2015 - All Rights Reserved.